Opony Pirelli

Opony Pirelli od po­nad 140 lat do­star­cza opo­ny do sa­mo­cho­dów, mo­to­cy­kli i cię­ża­ró­wek. Marka spe­cja­li­zu­je się w opo­na­ch do po­jaz­dów spor­to­wy­ch. Od 1913 ro­ku opo­ny Pirelli by­ły wy­ko­rzy­sty­wa­ne na wy­ści­ga­ch mo­to­cy­klo­wy­ch i sa­mo­cho­do­wy­ch, w tym w Formule 1. Technologia wy­ko­rzy­sty­wa­na w skraj­ny­ch wa­run­ka­ch by­ła z cza­sem prze­no­szo­na do cy­wil­nej pro­duk­cji.

Opony letnie Pirelli – idealne do sportu

Opony Pirelli P ZeroDo pro­duk­cji se­ryj­nej Pirelli wpro­wa­dzi­ło opo­ny o ni­skim pro­fi­lu, któ­re są w po­wszech­nym wy­ko­rzy­sta­niu w sa­mo­cho­da­ch spor­to­wy­ch i li­mu­zy­na­ch. W 2012 ro­ku ja­ko pierw­sza na świe­cie opo­na Pirelli P7 Cinturato otrzy­ma­ła oce­nę AA na ety­kie­cie unij­nej. Co udo­sko­na­lo­no? Przede wszyst­kim mie­szan­kę, z któ­re zro­bio­na je­st opo­na. Pomogły tu­taj te­sty zwią­za­ne z po­wro­tem mar­ki do wy­ści­gów F1 w 2010 ro­ku. Zresztą w seg­men­cie opon o za­cię­ciu spor­to­wym Pirelli czu­je się wy­jąt­ko­wo moc­no. Bieżniki ta­kie jak P Zero, P Zero Nero, Rosso Asimetrico są de­dy­ko­wa­ne do aut o co­raz więk­szej mo­cy. Są twar­de, bar­dzo przy­czep­ne na su­chej i mo­krej szo­sie, cho­ciaż bu­do­wa bez kom­pro­mi­sów ma swo­ją ce­nę. Nie są to na pew­no opo­ny dla każ­de­go.

Doradca: Leszek Satro

Tel. 52 342 15 65
E-ma­il. leszek@​motomar.​net

Nasze sklepy:

OponyLux

Opony let­nie Pirelli nie na­le­żą do ci­chy­ch ani do kom­for­to­wy­ch. Producent po­sta­wił głów­ny na­ci­sk na osią­gi oraz bez­pie­czeń­stwo przy szyb­kiej jeź­dzie i są te­go kon­se­kwen­cje. Ale ma­jąc moc­ne Audi czy BMW i ja­dąc po do­brej dro­dze do­ce­ni­my przede wszyst­kim trzy­ma­nie bocz­ne oraz brak „pły­wa­nia”, czy­li de­li­kat­ny­ch ru­chów po­jaz­du przy du­żej pręd­ko­ści. W spor­to­wej opo­nie Continental ContiSport 6 roz­wią­za­no ten pro­blem two­rząc zu­peł­nie no­wą kon­struk­cję opo­ny w opar­ciu o ara­mid – bar­dzo sztyw­ne włók­no. Opony Pirelli osią­ga­ją ten sam efekt od­po­wied­nią mie­szan­ką gu­my oraz dzię­ki wzmoc­nio­nym bo­kom.Opony letnie Pirelli Scorpion Verde

Opony zimowe Pirelli – doświadczenie z Alp

Pirelli two­rzy jed­ne z naj­lep­szy­ch opon śnie­go­wy­ch – sie­dzi­ba fir­my znaj­du­je się w Alpach i pra­cow­ni­cy sa­mi mie­li nie raz trud­no­ści w do­jeź­dzie do za­kła­du. Dlatego za­in­we­sto­wa­li w li­nię pro­duk­cyj­ną opon zi­mo­wy­ch, któ­ra two­rzy ta­kie bież­ni­ki jak świet­na se­ria SottoZero III lub bar­dzo lu­bia­ne przez wła­ści­cie­li Suv’ów Winter Scorpion. Faktem je­st, że na zi­mę za­chod­nio-eu­ro­pej­ską (czy­li głów­nie bło­to po­śnie­go­we, tem­pe­ra­tu­ry w oko­li­cy ze­ra) opo­ny te nie są naj­lep­szym roz­wią­za­niem, ale na na­sze zi­my są jak zna­la­zł.

Driver - sieć warsztatów PirelliOd lat je­ste­śmy zrze­sze­ni w sie­ci Driver – warsz­ta­tów i skle­pów opo­niar­ski­ch pod pa­tro­na­tem mar­ki Pirelli. Jako pierw­si ma­my do­stęp do naj­now­szy­ch opon let­ni­ch i zi­mo­wy­ch, ale tak­że do szko­leń. Pozwala nam to do­brać opty­mal­ną opo­nę dla każ­de­go klien­ta, bio­rąc pod uwa­gę po­sia­da­ny sa­mo­chód, dro­gi po ja­ki­ch jeź­dzi ale tak­że in­dy­wi­du­al­ny styl jaz­dy. Nie ma opon do­bry­ch dla każ­de­go, dla­te­go waż­ny je­st od­po­wied­ni wy­wiad i do­bór.

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej