Opony Pirelli

Opony Pirelli od ponad 140 lat dostar­cza opo­ny do samo­cho­dów, moto­cy­kli i cię­ża­ró­wek. Marka spe­cja­li­zu­je się w opo­nach do pojaz­dów spor­to­wych. Od 1913 roku opo­ny Pirelli były wyko­rzy­sty­wa­ne na wyści­gach moto­cy­klo­wych i samo­cho­do­wych, w tym w Formule 1. Technologia wyko­rzy­sty­wa­na w skraj­nych warun­kach była z cza­sem prze­no­szo­na do cywil­nej produkcji.

Opony letnie Pirelli — idealne do sportu

Opony Pirelli P ZeroDo pro­duk­cji seryj­nej Pirelli wpro­wa­dzi­ło opo­ny o niskim pro­fi­lu, któ­re są w powszech­nym wyko­rzy­sta­niu w samo­cho­dach spor­to­wych i limu­zy­nach. W 2012 roku jako pierw­sza na świe­cie opo­na Pirelli P7 Cinturato otrzy­ma­ła oce­nę AA na ety­kie­cie unij­nej. Co udo­sko­na­lo­no? Przede wszyst­kim mie­szan­kę, z któ­re zro­bio­na jest opo­na. Pomogły tutaj testy zwią­za­ne z powro­tem mar­ki do wyści­gów F1 w 2010 roku. Zresztą w seg­men­cie opon o zacię­ciu spor­to­wym Pirelli czu­je się wyjąt­ko­wo moc­no. Bieżniki takie jak P Zero, P Zero Nero, Rosso Asimetrico są dedy­ko­wa­ne do aut o coraz więk­szej mocy. Są twar­de, bar­dzo przy­czep­ne na suchej i mokrej szo­sie, cho­ciaż budo­wa bez kom­pro­mi­sów ma swo­ją cenę. Nie są to na pew­no opo­ny dla każdego.

Doradca: Leszek Satro

Tel. 52 342 15 65
E‑mail. leszek@motomar.net

Nasze sklepy:

OponyLux

Opony let­nie Pirelli nie nale­żą do cichych ani do kom­for­to­wych. Producent posta­wił głów­ny nacisk na osią­gi oraz bez­pie­czeń­stwo przy szyb­kiej jeź­dzie i są tego kon­se­kwen­cje. Ale mając moc­ne Audi czy BMW i jadąc po dobrej dro­dze doce­ni­my przede wszyst­kim trzy­ma­nie bocz­ne oraz brak “pły­wa­nia”, czy­li deli­kat­nych ruchów pojaz­du przy dużej pręd­ko­ści. W spor­to­wej opo­nie Continental ContiSport 6 roz­wią­za­no ten pro­blem two­rząc zupeł­nie nową kon­struk­cję opo­ny w opar­ciu o ara­mid — bar­dzo sztyw­ne włók­no. Opony Pirelli osią­ga­ją ten sam efekt odpo­wied­nią mie­szan­ką gumy oraz dzię­ki wzmoc­nio­nym bokom.Opony letnie Pirelli Scorpion Verde

Opony zimowe Pirelli — doświadczenie z Alp

Pirelli two­rzy jed­ne z naj­lep­szych opon śnie­go­wych — sie­dzi­ba fir­my znaj­du­je się w Alpach i pra­cow­ni­cy sami mie­li nie raz trud­no­ści w dojeź­dzie do zakła­du. Dlatego zain­we­sto­wa­li w linię pro­duk­cyj­ną opon zimo­wych, któ­ra two­rzy takie bież­ni­ki jak świet­na seria SottoZero III lub bar­dzo lubia­ne przez wła­ści­cie­li Suv’ów Winter Scorpion. Faktem jest, że na zimę zachod­nio-euro­pej­ską (czy­li głów­nie bło­to pośnie­go­we, tem­pe­ra­tu­ry w oko­li­cy zera) opo­ny te nie są naj­lep­szym roz­wią­za­niem, ale na nasze zimy są jak znalazł.

Driver - sieć warsztatów PirelliOd lat jeste­śmy zrze­sze­ni w sie­ci Driver — warsz­ta­tów i skle­pów opo­niar­skich pod patro­na­tem mar­ki Pirelli. Jako pierw­si mamy dostęp do naj­now­szych opon let­nich i zimo­wych, ale tak­że do szko­leń. Pozwala nam to dobrać opty­mal­ną opo­nę dla każ­de­go klien­ta, bio­rąc pod uwa­gę posia­da­ny samo­chód, dro­gi po jakich jeź­dzi ale tak­że indy­wi­du­al­ny styl jaz­dy. Nie ma opon dobrych dla każ­de­go, dla­te­go waż­ny jest odpo­wied­ni wywiad i dobór.