Opony rolnicze

Nie wie­sz, jak do­brać opo­nę rol­ni­czą do swo­je­go cią­gni­ka? Rynek opon rol­ni­czy­ch i cię­ża­ro­wy­ch Opony rolnicze Cultorzna­my od lat do­star­cza­jąc ogu­mie­nie dla wie­lu za­kła­dów pro­duk­cyj­ny­ch. Aby do­brać od­po­wied­nią opo­nę rol­ni­czą przede wszyst­kim trze­ba wziąć pod uwa­gę jej za­sto­so­wa­nie. Opony dia­go­nal­ne są bar­dziej ci­che i wy­trzy­ma­łe, dzię­ki cze­mu le­piej się je pro­wa­dzi po do­brej na­wierzch­ni. Z ko­lei opo­ny ra­dial­ne są bar­dziej sztyw­ne i ma­ją wzmoc­nio­ne bo­ki, dzię­ki cze­mu le­piej zno­szą jaz­dę na niż­szym ci­śnie­niu. Producenci zresz­tą wpro­wa­dza­ją opo­ny de­dy­ko­wa­ne wła­śnie do te­go ty­pu jaz­dy.

Doradca: Michał Kamiński

Tel. 52 320 40 32
E-ma­il. michal@​motomar.​net

Nasze sklepy:

OponyLux

Podobnie wy­glą­da kwe­stia z sze­ro­ko­ścią – na­wet ma­jąc pod­sta­wo­wą wer­sję Ursusa C360 mo­że­my za po­mo­cą róż­nej sze­ro­ko­ści opon osią­gać róż­ne efek­ty. Węższe opo­ny le­piej się spraw­dzą przy np. ziem­nia­ka­ch, z ko­lei szer­sze do­brze mieć kie­dy po­trze­bu­je­my mo­cy i przy­czep­no­ści – np. pod­czas or­ki.

Omówimy Twoje po­trze­by i szyb­ko wska­że­my roz­wią­za­nie, a Ty bę­dzie­sz mó­gł wró­cić do pro­wa­dze­nia wła­sne­go go­spo­dar­stwa. Jesteśmy jed­nym z naj­więk­szy­ch w Polsce przed­sta­wi­cie­li ma­rek Mitas i Cultor – po­wszech­nie zna­ny­ch pro­du­cen­tów opon rol­ni­czy­ch i prze­my­sło­wy­ch z Czech i Serbii.

Posiadamy kil­ka ma­ga­zy­nów i w biu­rze w Bydgoszczy nie prze­cho­wu­je­my opon rol­ni­czy­ch – war­to do nas za­dzwo­nić przed przy­jaz­dem i umó­wić się na od­biór opon wcze­śniej.

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej