Opony rolnicze

Nie wiesz, jak dobrać opo­nę rol­ni­czą do swo­je­go cią­gni­ka? Rynek opon rol­ni­czych i cię­ża­ro­wych Opony rolnicze Cultorzna­my od lat dostar­cza­jąc ogu­mie­nie dla wie­lu zakła­dów pro­duk­cyj­nych. Aby dobrać odpo­wied­nią opo­nę rol­ni­czą przede wszyst­kim trze­ba wziąć pod uwa­gę jej zasto­so­wa­nie. Opony dia­go­nal­ne są bar­dziej ciche i wytrzy­ma­łe, dzię­ki cze­mu lepiej się je pro­wa­dzi po dobrej nawierzch­ni. Z kolei opo­ny radial­ne są bar­dziej sztyw­ne i mają wzmoc­nio­ne boki, dzię­ki cze­mu lepiej zno­szą jaz­dę na niż­szym ciśnie­niu. Producenci zresz­tą wpro­wa­dza­ją opo­ny dedy­ko­wa­ne wła­śnie do tego typu jazdy.

Doradca: Michał Kamiński

Tel. 52 320 40 32
E‑mail. michal@motomar.net

Nasze sklepy:

OponyLux

Podobnie wyglą­da kwe­stia z sze­ro­ko­ścią — nawet mając pod­sta­wo­wą wer­sję Ursusa C360 może­my za pomo­cą róż­nej sze­ro­ko­ści opon osią­gać róż­ne efek­ty. Węższe opo­ny lepiej się spraw­dzą przy np. ziem­nia­kach, z kolei szer­sze dobrze mieć kie­dy potrze­bu­je­my mocy i przy­czep­no­ści — np. pod­czas orki.

Omówimy Twoje potrze­by i szyb­ko wska­że­my roz­wią­za­nie, a Ty będziesz mógł wró­cić do pro­wa­dze­nia wła­sne­go gospo­dar­stwa. Jesteśmy jed­nym z naj­więk­szych w Polsce przed­sta­wi­cie­li marek Mitas i Cultor — powszech­nie zna­nych pro­du­cen­tów opon rol­ni­czych i prze­my­sło­wych z Czech i Serbii.

Posiadamy kil­ka maga­zy­nów i w biu­rze w Bydgoszczy nie prze­cho­wu­je­my opon rol­ni­czych — war­to do nas zadzwo­nić przed przy­jaz­dem i umó­wić się na odbiór opon wcześniej.