Akumulatory

Wsiadasz za kół­ko i prze­krę­ca­sz klu­czyk. Nie od­pa­lił? Kontrolki się nie za­pa­li­ły? Prawdopodobnie ma­sz roz­ła­do­wa­ny aku­mu­la­tor. Jeżeli Twoje au­to jeź­dzi już kil­ka lat na jed­nym aku­mu­la­to­rze, to moż­li­we, że nad­sze­dł czas na wy­mia­nę.

Doradca: Leszek Satro

Tel. 52 320 40 36
Kom. 795 135 373
Email. leszek@​motomar.​net

Nasze sklepy:

akumulatory24.com

Na ryn­ku do­stęp­ne są set­ki mo­de­li aku­mu­la­to­rów i spo­rym pro­ble­mem je­st do­bra­nie pa­su­ją­ce­go mo­de­lu. Nawet nie­wiel­ki błąd przy za­mó­wie­niu spo­wo­du­je, że aku­mu­la­tor nie wej­dzie w od­po­wied­nie miej­sce, lub bę­dzie za sła­by, aby uru­cho­mić sil­nik.

Jak do­brać aku­mu­la­tor? Najprościej za­dzwo­nić. Nasi pra­cow­ni­cy re­gu­lar­nie uczest­ni­czą w szko­le­nia­ch or­ga­ni­zo­wa­ny­ch przez ta­ki­ch pro­du­cen­tów, jak Jenox czy Centra i wska­żą do­kład­nie ta­ki mo­del, ja­kie­go po­trze­bu­je­sz. W ofer­cie po­sia­da­my pro­duk­ty do sa­mo­cho­dów, mo­to­cy­kli, ło­dzi czy kam­pe­rów. Każdy ze sprze­da­wa­ny­ch u nas aku­mu­la­to­rów ob­ję­ty je­st peł­ną gwa­ran­cją pro­du­cen­ta. Akumulatory Bydgoszcz - Varta

Sprawny sa­mo­chód na pew­no je­st Ci po­trzeb­ny, dla­te­go aku­mu­la­tor do­star­czy­my ku­rie­rem na­wet w 24 go­dzi­ny od da­ty za­mó­wie­nia. Zgodnie z pol­skim pra­wem każ­dy aku­mu­la­tor je­st obar­czo­ny kau­cją w wy­so­ko­ści 30 zł, któ­ra je­st zwra­ca­na po od­da­niu zu­ży­te­go aku­mu­la­to­ra. Na miej­scu roz­pa­tru­je­my ewen­tu­al­ne re­kla­ma­cje.

W cią­głej sprze­da­ży po­sia­da­my aku­mu­la­to­ry mar­ki Jenox w naj­bar­dziej po­pu­lar­ny­ch mo­de­la­ch. Akumulatory Jenox

Aby uła­twić Państwu sa­mo­dziel­ny do­bór aku­mu­la­to­ra pro­po­nu­je­my sko­rzy­sta­nie z na­sze­go kon­fi­gu­ra­to­ra. Do Państwa dys­po­zy­cji po­zo­sta­je rów­nież de­dy­ko­wa­ny kon­sul­tant. Na miej­scu po­sia­da­my róż­ne od­mia­ny aku­mu­la­to­rów do aut, np. 50 ah, 74 ah i więk­sze. Akumulatory są no­we, na peł­nej gwa­ran­cji i ta­nie.

Mistrz akumulatorów Silver Varta

W 2014 ro­ku zdo­by­li­śmy ty­tuł Mistrza Akumulatorów Silver Varta. Tytuł je­st przy­zna­wa­ny fir­mie, któ­ra z po­wo­dze­niem ukoń­czy­ła 6-czę­ścio­wy cy­kl szko­leń i zda­ła eg­za­min fa­cho­wy, oraz wy­ka­za­ła się sprze­da­żą aku­mu­la­to­rów pre­sti­żo­wej se­rii Silver.

W naszej ofercie posiadamy:

Akumulatory roz­ru­cho­we
– do sa­mo­cho­dów oso­bo­wy­ch
– do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wy­ch
– do cią­gni­ków rol­ni­czy­ch
– do do­wol­ny­ch in­ny­ch po­jaz­dów
– do mo­to­cy­kli

Oferowane  marki akumulatorów:

– Banner
– Bosch
– Centra
– Dynavolt
– Exide
– Jenox
– LOXA
– Quand
– Varta
– Yuasa
– ZAP

Wskazówki do­jaz­du:
Firma mie­ści się na te­re­nie sa­lo­nu Hyundai, naj­ła­twiej­szy do­jazd je­st od uli­cy Startowej, przy Galerii Pomorskiej

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej