Akumulatory

Wsiadasz za kół­ko i prze­krę­casz klu­czyk. Nie odpa­lił? Kontrolki się nie zapa­li­ły? Prawdopodobnie masz roz­ła­do­wa­ny aku­mu­la­tor. Jeżeli Twoje auto jeź­dzi już kil­ka lat na jed­nym aku­mu­la­to­rze, to moż­li­we, że nad­szedł czas na wymianę.

Doradca: Leszek Satro

Tel. 52 320 40 36
Kom. 795 135 373
Email. leszek@motomar.net

Nasze sklepy:

akumulatory24.com

Na ryn­ku dostęp­ne są set­ki mode­li aku­mu­la­to­rów i spo­rym pro­ble­mem jest dobra­nie pasu­ją­ce­go mode­lu. Nawet nie­wiel­ki błąd przy zamó­wie­niu spo­wo­du­je, że aku­mu­la­tor nie wej­dzie w odpo­wied­nie miej­sce, lub będzie za sła­by, aby uru­cho­mić silnik.

Jak dobrać aku­mu­la­tor? Najprościej zadzwo­nić. Nasi pra­cow­ni­cy regu­lar­nie uczest­ni­czą w szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych przez takich pro­du­cen­tów, jak Jenox czy Centra i wska­żą dokład­nie taki model, jakie­go potrze­bu­jesz. W ofer­cie posia­da­my pro­duk­ty do samo­cho­dów, moto­cy­kli, łodzi czy kam­pe­rów. Każdy ze sprze­da­wa­nych u nas aku­mu­la­to­rów obję­ty jest peł­ną gwa­ran­cją producenta. Akumulatory Bydgoszcz - Varta

Sprawny samo­chód na pew­no jest Ci potrzeb­ny, dla­te­go aku­mu­la­tor dostar­czy­my kurie­rem nawet w 24 godzi­ny od daty zamó­wie­nia. Zgodnie z pol­skim pra­wem każ­dy aku­mu­la­tor jest obar­czo­ny kau­cją w wyso­ko­ści 30 zł, któ­ra jest zwra­ca­na po odda­niu zuży­te­go aku­mu­la­to­ra. Na miej­scu roz­pa­tru­je­my ewen­tu­al­ne reklamacje.

W cią­głej sprze­da­ży posia­da­my aku­mu­la­to­ry mar­ki Jenox w naj­bar­dziej popu­lar­nych modelach. Akumulatory Jenox

Aby uła­twić Państwu samo­dziel­ny dobór aku­mu­la­to­ra pro­po­nu­je­my sko­rzy­sta­nie z nasze­go kon­fi­gu­ra­to­ra. Do Państwa dys­po­zy­cji pozo­sta­je rów­nież dedy­ko­wa­ny kon­sul­tant. Na miej­scu posia­da­my róż­ne odmia­ny aku­mu­la­to­rów do aut, np. 50 ah, 74 ah i więk­sze. Akumulatory są nowe, na peł­nej gwa­ran­cji i tanie.

Mistrz akumulatorów Silver Varta

W 2014 roku zdo­by­li­śmy tytuł Mistrza Akumulatorów Silver Varta. Tytuł jest przy­zna­wa­ny fir­mie, któ­ra z powo­dze­niem ukoń­czy­ła 6‑częściowy cykl szko­leń i zda­ła egza­min facho­wy, oraz wyka­za­ła się sprze­da­żą aku­mu­la­to­rów pre­sti­żo­wej serii Silver.

W naszej ofercie posiadamy:

Akumulatory roz­ru­cho­we
— do samo­cho­dów osobowych
— do samo­cho­dów ciężarowych
— do cią­gni­ków rolniczych
— do dowol­nych innych pojazdów
— do motocykli

Oferowane  marki akumulatorów:

- Banner
— Bosch
— Centra
— Dynavolt
— Exide
- Jenox
— LOXA
— Quand
— Varta
— Yuasa
— ZAP

Wskazówki dojaz­du:
Firma mie­ści się na tere­nie salo­nu Hyundai, naj­ła­twiej­szy dojazd jest od uli­cy Startowej, przy Galerii Pomorskiej