Opony motocyklowe

Opony motocyklowePosiadamy sze­roką ofer­tę opon mo­to­cy­klo­wych, do każ­dego ro­dzaju mo­to­cy­kla. Jak każ­dy wie opo­ny do mo­to­cy­kla są o wie­le bar­dziej istot­ne niż dla sa­mo­chodu, z uwa­gi na więk­sze przy­spie­sze­nie, ina­czej roz­ło­żony śro­dek cięż­ko­ści oraz brak czę­ści sys­te­mów wspo­ma­ga­nia. Dlatego do­bór od­po­wied­niego ogu­mie­nia jest nie­zwy­kle istot­ny. Od 9 lat po­ma­gamy do­bie­rać opo­ny do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb. Oferujemy mar­ki ta­kie jak Pirelli, Michelin czy Metzeler a na­szymi klien­tami są mo­to­cy­kli­ści z ca­łego kra­ju, w tym rów­nież za­wo­dowi sportowcy.

Doradca: Michał Kamiński

Tel. 52 320 40 32
E‑mail. michal@motomar.net

Nasze sklepy:

OponyLux

Również wybór sze­ro­ko­ści ogu­mie­nia nie pozo­sta­je bez wpły­wu na wła­ści­wo­ści jezd­ne i osią­gi maszy­ny. Teoretycznie im opo­ny szer­sze tym więk­sza powierzch­nia tar­cia a co za tym idzie przy­czep­ność. Ale coś za coś — szer­sza opo­na wymu­sza więk­szą moc, żeby zakrę­cić kołem. Dlatego do małych moto­cy­kli np. 125 cm³ pole­ca­my opo­ny węż­sze. Może nie wyglą­da­ją tak faj­nie, ale za to nie wpły­wa­ją na przy­spie­sze­nie. Tego typu zależ­no­ści jest wię­cej dla­te­go zachę­ca­my do konsultacji.Opony motocyklowe

Opony mo­to­cy­klowe ku­pu­jemy tyl­ko od pro­du­cen­tów lub au­to­ry­zo­wa­nych dys­try­bu­to­rów dzię­ki cze­mu za­wsze są świe­że, na peł­nej gwa­ran­cji. Dedykowany pra­cow­nik po­maga do­brać opty­malny ze­staw do więk­szo­ści po­pu­lar­nych mo­to­cy­kli, co jest tym bar­dziej istot­ne, że mo­to­cy­kle czę­sto ku­puje się z dru­giej ręki. Nie za­wsze opo­ny, z któ­rymi otrzy­ma­li­śmy ma­szynę, są wła­ściwe dla da­nego modelu.