Opony letnie i zimowe

Wchodzisz z dużą pręd­ko­ścią w zakręt, samo­chód ide­al­nie trzy­ma się dro­gi i płyn­nie wycho­dzi z zakrę­tu. Pada śnieg, przy­pi­nasz dzie­ci pasa­mi, jedzie­cie na ferie w góry. Ulewa stu­le­cia, a Ty wra­casz z tra­sy, jesz­cze tyl­ko 100 kilo­me­trów zosta­ło Ci do domu. Wygląda zna­jo­mo? Takie sce­na­riu­sze to codzien­ność, a w każ­dym z nich nie­zwy­kle waż­na jest przy­czep­ność, za któ­rą odpo­wia­da­ją opony.

Doradca: Leszek Satro

Tel. 52 342 15 65
E‑mail. leszek@motomar.net

Nasze sklepy:

OponyLux

Opony letnie Bydgoszcz

Naszym celem jest pomóc Ci dobrać taką opo­nę, któ­ra speł­ni two­je potrze­by. Będzie cicha i eko­no­micz­na, będzie lepiej prze­kła­da­ła moc na asfalt lub zapew­nia­ła bar­dziej pre­cy­zyj­ne prowadzenie.

Słowem, będzie dla Ciebie ide­al­na. W zależ­no­ści od potrzeb pro­po­nu­je­my zarów­no popu­lar­ne Dębice jak i opo­ny mar­ki Continental czy Goodyear-Dunlop — w wypad­ku róż­nych aut i sty­lów jaz­dy nie­zbęd­ne jest dobra­nie ogu­mie­nia wła­śnie do swo­ich oczekiwań.

Opony zimowe

Mimo, iż w Polsce nie ma obo­wiąz­ku jaz­dy na opo­nach zimo­wych, tak jak w licz­nych kra­jach Unii Europejskiej, to jed­nak wie­lu świa­do­mych kie­row­ców decy­du­je się na bez­piecz­niej­szą jaz­dę w tym okre­sie, zakła­da­jąc opo­ny zimo­we do swo­je­go auta. Nie każ­de­go jed­nak stać na posia­da­nie dwóch kom­ple­tów opon (let­nich oraz zimo­wych) więc coraz mod­niej­sze w Polsce sta­ją się opo­ny wie­lo­se­zo­no­we. Opony zimo­we dobie­ra­my przede wszyst­kim kła­dąc nacisk na bez­pie­czeń­stwo — w trud­nych warun­kach jakie zda­rza­ją się w Polsce dobre ogu­mie­nie jest nie­zbęd­ne nie tyl­ko, żeby spo­koj­nie doje­chać do celu, ale rów­nież żeby w ogó­le wyje­chać spod domu. Dlatego na zimę sta­wia­my na spraw­dzo­nych pro­du­cen­tów — Nokian, Dębica czy Pirelli. O kil­ku lat obser­wu­je­my coraz łagod­niej­sze zimy, jed­nak to nie śnieg a tem­pe­ra­tu­ra poni­żej 7 stop­ni C spra­wia, że na let­nich opo­nach nie powin­no się jeździć.

Zanim kupisz przejrzyj testy opon

Decydując się na zakup ogu­mie­nia war­to posił­ko­wać się dostęp­ny­mi w sie­ci testa­mi opon let­nich. Niektóre z nich przy­go­to­wa­ne są bar­dzo rze­tel­nie, inne nato­miast trak­to­wać trze­ba z lek­kim przy­mru­że­niem oka. Zestawienia budo­wa­ne są w opar­ciu o kil­ka kry­te­riów, wśród któ­rych mamy opi­nie użyt­kow­ni­ków, popu­lar­ność sprze­da­ży, atrak­cyj­ność ceno­wą oraz oczy­wi­ście miej­sca zaję­te w testach ogu­mie­nia let­nie­go w latach 2017 oraz wcze­śniej­szych. Wszystko to skła­da się na bar­dzo obiek­tyw­ny raport, na któ­rym moż­na opie­rać się pla­nu­jąc zmia­nę opon zimo­wych na nowy sezon.

Opony letnie

Opony let­nie z kolei powin­ny speł­niać ocze­ki­wa­nia kie­row­cy — mogą ogra­ni­czać zuży­cie pali­wa (nawet o 0,5 litra na 100 km), uła­twiać dyna­micz­ną jaz­dę, czy popra­wiać kom­fort. W zależ­no­ści od potrze­by pod­po­wie­my, któ­re opo­ny z ponad 20 tys. dostęp­nych na ryn­ku spraw­dzą się w Twoim samochodzie.Warto też zwró­cić uwa­gę na poziom hała­su — nic tak nie iry­tu­je kie­row­cy jak jed­no­staj­ny szum opon w cza­sie jaz­dy na let­nie wakacje.sport_maxx_rt_2_detal

Potrzebujesz opo­ny na jutro? Nie ma pro­ble­mu, więk­szość naszych opon dostar­cza­my w cią­gu 24 godzin od daty zamó­wie­nia. Na naszych skle­pach pre­cy­zyj­nie poka­zu­je­my ter­min dosta­wy, tak żebyś był zawsze przy­go­to­wa­ny. Opony dowo­zi­ły w każ­de miej­sce w Polsce, w Bydgoszczy moż­li­wy jest odbiór osobisty.

W naszej ofer­cie posia­da­my także:
Opony moto­cy­klo­we
Opony rol­ni­cze

W swo­jej ofer­cie posia­da­my pro­duk­ty prak­tycz­nie wszyst­kich liczą­cych się firm takich jak: Uniroyal, Continental, Dębica, Michelin, Pirelli, Sava, Dunlop, Kleber, Goodyear i wie­le innych. Szczegóły naszej ofer­ty pre­zen­tu­je­my w skle­pie inter­ne­to­wym oponylux.pl