Opony letnie i zimowe

Wchodzisz z du­żą pręd­ko­ścią w za­kręt, sa­mo­chód ide­al­nie trzy­ma się dro­gi i płyn­nie wy­cho­dzi z za­krę­tu. Pada śnieg, przy­pi­na­sz dzie­ci pa­sa­mi, je­dzie­cie na fe­rie w gó­ry. Ulewa stu­le­cia, a Ty wra­ca­sz z tra­sy, jesz­cze tyl­ko 100 ki­lo­me­trów zo­sta­ło Ci do do­mu. Wygląda zna­jo­mo? Takie sce­na­riu­sze to co­dzien­no­ść, a w każ­dym z ni­ch nie­zwy­kle waż­na je­st przy­czep­no­ść, za któ­rą od­po­wia­da­ją opo­ny.

Doradca: Leszek Satro

Tel. 52 342 15 65
E-ma­il. leszek@​motomar.​net

Nasze sklepy:

OponyLux

Opony letnie Bydgoszcz

Naszym ce­lem je­st po­móc Ci do­brać ta­ką opo­nę, któ­ra speł­ni two­je po­trze­by. Będzie ci­cha i eko­no­micz­na, bę­dzie le­piej prze­kła­da­ła moc na as­falt lub za­pew­nia­ła bar­dziej pre­cy­zyj­ne pro­wa­dze­nie.

Słowem, bę­dzie dla Ciebie ide­al­na. W za­leż­no­ści od po­trzeb pro­po­nu­je­my za­rów­no po­pu­lar­ne Dębice jak i opo­ny mar­ki Continental czy Goodyear-Dunlop – w wy­pad­ku róż­ny­ch aut i sty­lów jaz­dy nie­zbęd­ne je­st do­bra­nie ogu­mie­nia wła­śnie do swo­ich ocze­ki­wań.

Opony zimowe

Mimo, iż w Polsce nie ma obo­wiąz­ku jaz­dy na opo­na­ch zi­mo­wy­ch, tak jak w licz­ny­ch kra­ja­ch Unii Europejskiej, to jed­nak wie­lu świa­do­my­ch kie­row­ców de­cy­du­je się na bez­piecz­niej­szą jaz­dę w tym okre­sie, za­kła­da­jąc opo­ny zi­mo­we do swo­je­go au­ta. Nie każ­de­go jed­nak stać na po­sia­da­nie dwó­ch kom­ple­tów opon (let­ni­ch oraz zi­mo­wy­ch) więc co­raz mod­niej­sze w Polsce sta­ją się opo­ny wie­lo­se­zo­no­we. Opony zi­mo­we do­bie­ra­my przede wszyst­kim kła­dąc na­ci­sk na bez­pie­czeń­stwo – w trud­ny­ch wa­run­ka­ch ja­kie zda­rza­ją się w Polsce do­bre ogu­mie­nie je­st nie­zbęd­ne nie tyl­ko, że­by spo­koj­nie do­je­chać do ce­lu, ale rów­nież że­by w ogó­le wy­je­chać spod do­mu. Dlatego na zi­mę sta­wia­my na spraw­dzo­ny­ch pro­du­cen­tów – Nokian, Dębica czy Pirelli. O kil­ku lat ob­ser­wu­je­my co­raz ła­god­niej­sze zi­my, jed­nak to nie śnieg a tem­pe­ra­tu­ra po­ni­żej 7 stop­ni C spra­wia, że na let­ni­ch opo­na­ch nie po­win­no się jeź­dzić.

Zanim kupisz przejrzyj testy opon

Decydując się na za­kup ogu­mie­nia war­to po­sił­ko­wać się do­stęp­ny­mi w sie­ci te­sta­mi opon let­ni­ch. Niektóre z ni­ch przy­go­to­wa­ne są bar­dzo rze­tel­nie, in­ne na­to­mia­st trak­to­wać trze­ba z lek­kim przy­mru­że­niem oka. Najbardziej wia­ry­god­ne są te­sty nie­stan­dar­do­we ta­kie jak ran­king opon let­ni­ch opu­bli­ko­wa­ny przez Wulkanistę. Zestawienie zbu­do­wa­ne zo­sta­ło w opar­ciu o kil­ka kry­te­riów, wśród któ­ry­ch ma­my opi­nie użyt­kow­ni­ków, po­pu­lar­no­ść sprze­da­ży, atrak­cyj­no­ść ce­no­wą oraz oczy­wi­ście miej­sca za­ję­te w te­sta­ch ogu­mie­nia let­nie­go w la­ta­ch 2017 oraz wcze­śniej­szy­ch. Wszystko to skła­da się na bar­dzo obiek­tyw­ny ra­port, na któ­rym moż­na opie­rać się pla­nu­jąc zmia­nę opon zi­mo­wy­ch na no­wy se­zon.

Opony letnie

Opony let­nie z ko­lei po­win­ny speł­niać ocze­ki­wa­nia kie­row­cy – mo­gą ogra­ni­czać zu­ży­cie pa­li­wa (na­wet o 0,5 li­tra na 100 km), uła­twiać dy­na­micz­ną jaz­dę, czy po­pra­wiać kom­fort. W za­leż­no­ści od po­trze­by pod­po­wie­my, któ­re opo­ny z po­nad 20 tys. do­stęp­ny­ch na ryn­ku spraw­dzą się w Twoim samochodzie.Warto też zwró­cić uwa­gę na po­ziom ha­ła­su – nic tak nie iry­tu­je kie­row­cy jak jed­no­staj­ny szum opon w cza­sie jaz­dy na let­nie wa­ka­cje.sport_maxx_rt_2_detal

Potrzebujesz opo­ny na ju­tro? Nie ma pro­ble­mu, więk­szo­ść na­szy­ch opon do­star­cza­my w cią­gu 24 go­dzin od da­ty za­mó­wie­nia. Na na­szy­ch skle­pa­ch pre­cy­zyj­nie po­ka­zu­je­my ter­min do­sta­wy, tak że­byś był za­wsze przy­go­to­wa­ny. Opony do­wo­zi­ły w każ­de miej­sce w Polsce, w Bydgoszczy moż­li­wy je­st od­biór oso­bi­sty.

W na­szej ofer­cie po­sia­da­my tak­że:
Opony mo­to­cy­klo­we
Opony rol­ni­cze

W swo­jej ofer­cie po­sia­da­my pro­duk­ty prak­tycz­nie wszyst­ki­ch li­czą­cy­ch się firm ta­ki­ch jak: Uniroyal, Continental, Dębica, Michelin, Pirelli, Sava, Dunlop, Kleber, Goodyear, Cultor i wie­le in­ny­ch. Szczegóły na­szej ofer­ty pre­zen­tu­je­my w skle­pie in­ter­ne­to­wym oponylux.pl

 

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej