Filmy z oponami

Każdy przez zaku­pem lubi dokład­nie obej­rzeć pro­dukt, za któ­ry pła­ci. Przy zaku­pach inter­ne­to­wych jest to trud­ne, więk­szość skle­pów posia­da małe zdję­cia, któ­re nie­wie­le obra­zu­ją. Dla Państwa wygo­dy zaczę­li­śmy krę­cić fil­my z naj­bar­dziej popu­lar­ny­mi mode­la­mi tak, aby moż­na było dokład­nie obej­rzeć bież­nik i jakość wykonania.
Aktualnie więk­szość nagra­ne­go przez nas mate­ria­łu doty­czy opon zimo­wych, ale w naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­je­my posze­rzyć ofer­tę rów­nież o opo­ny let­nie. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z naszym kana­łem na por­ta­lu Youtube.pl jak i poszcze­gól­ny­mi nagraniami:

Uniroyal MS Plus 77

Barum Polaris 3

Continental ContiWinterContact TS850

Dunlop WinterSport 4d

Dębica Frigo HP