Filmy z oponami

Każdy przez za­ku­pem lu­bi do­kład­nie obej­rzeć pro­dukt, za któ­ry pła­ci. Przy za­ku­pa­ch in­ter­ne­to­wy­ch je­st to trud­ne, więk­szo­ść skle­pów po­sia­da ma­łe zdję­cia, któ­re nie­wie­le ob­ra­zu­ją. Dla Państwa wy­go­dy za­czę­li­śmy krę­cić fil­my z naj­bar­dziej po­pu­lar­ny­mi mo­de­la­mi tak, aby moż­na by­ło do­kład­nie obej­rzeć bież­nik i ja­ko­ść wy­ko­na­nia.
Aktualnie więk­szo­ść na­gra­ne­go przez nas ma­te­ria­łu do­ty­czy opon zi­mo­wy­ch, ale w naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­je­my po­sze­rzyć ofer­tę rów­nież o opo­ny let­nie. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z na­szym ka­na­łem na por­ta­lu Youtube.pl jak i po­szcze­gól­ny­mi na­gra­nia­mi:

Uniroyal MS Plus 77

Barum Polaris 3

Continental ContiWinterContact TS850

Dunlop WinterSport 4d

Dębica Frigo HP

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej