O firmie

Działalność w bran­ży opo­niar­skiej roz­po­czę­li­śmy jesz­cze w poprzed­niej deka­dzie, od 2009 roku pod wła­snym szyl­dem. Czym han­dlu­je­my? Przede wszyst­kim opo­na­mi. Uczestniczymy w licz­nych szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych przez pro­du­cen­tów, aby za każ­dym razem, gdy masz dla nas pyta­nie mieć dla Ciebie odpo­wiedź. Oferujemy  nowe pro­duk­ty, któ­re opu­ści­ły fabry­kę naj­póź­niej 36 mie­się­cy przed tra­fie­niem do sprze­da­ży. W naszej ofer­cie posia­da­my tak­że pro­duk­ty star­sze — odpo­wied­nio oznaczone.

Oprócz opon w sprze­da­ży mamy rów­nież fel­gi sta­lo­we i alu­mi­nio­we wszyst­kich naj­waż­niej­szych marek np. OZ, Dezent, AEZ. Nasi dorad­cy pomo­gą Ci dobrać fel­gi pasu­ją­ce do Twojego typu auta wraz z nie­zbęd­nym oprzyrządowaniem.

Ciągle rosną­ca rze­sza naszych klien­tów zaowo­co­wa­ła wyróż­nie­niem naszej fir­my w pre­sti­żo­wym ran­kin­gu e‑Gazel Biznesu w 2016 roku. Dziękujemy!

W sta­łej ofer­cie posia­da­my rów­nież aku­mu­la­to­ry do samo­cho­dów, cię­ża­ró­wek czy moto­cy­kli. W wypad­ku trud­no­ści z dobo­rem odpo­wied­nie­go aku­mu­la­to­ra jeste­śmy rów­nież w sta­nie pomóc.

Nasze skle­py:
abmoto.pl - opony zimowe, letnie

akumulatory24OponyLux

MotoOponyOpony.mobi

Nasze cer­ty­fi­ka­ty:
JenoxMistrz akumulatorów SilverConti Driving DaysOpony HPAkumulatory Centrazo_dla_sklepow_3_miejsce
Blog part­ner­ski:
Podrogach.pl
Partnerzy:
tenisowabydgoszcz_logo driver_logo driver_logo