O firmie

Działalność w bran­ży opo­niar­skiej roz­po­czę­li­śmy jesz­cze w po­przed­niej de­ka­dzie, od 2009 ro­ku pod wła­snym szyl­dem. Czym han­dlu­je­my? Przede wszyst­kim opo­na­mi. Uczestniczymy w licz­ny­ch szko­le­nia­ch or­ga­ni­zo­wa­ny­ch przez pro­du­cen­tów, aby za każ­dym ra­zem, gdy ma­sz dla nas py­ta­nie mieć dla Ciebie od­po­wie­dź. Oferujemy  no­we pro­duk­ty, któ­re opu­ści­ły fa­bry­kę naj­póź­niej 36 mie­się­cy przed tra­fie­niem do sprze­da­ży. W na­szej ofer­cie po­sia­da­my tak­że pro­duk­ty star­sze – od­po­wied­nio ozna­czo­ne.

Oprócz opon w sprze­da­ży ma­my rów­nież fel­gi sta­lo­we i alu­mi­nio­we wszyst­ki­ch naj­waż­niej­szy­ch ma­rek np. OZ, Dezent, AEZ. Nasi do­rad­cy po­mo­gą Ci do­brać fel­gi pa­su­ją­ce do Twojego ty­pu au­ta wraz z nie­zbęd­nym oprzy­rzą­do­wa­niem.

Ciągle ro­sną­ca rze­sza na­szy­ch klien­tów za­owo­co­wa­ła wy­róż­nie­niem na­szej fir­my w pre­sti­żo­wym ran­kin­gu e-Gazel Biznesu w 2016 ro­ku. Dziękujemy!

W sta­łej ofer­cie po­sia­da­my rów­nież aku­mu­la­to­ry do sa­mo­cho­dów, cię­ża­ró­wek czy mo­to­cy­kli. W wy­pad­ku trud­no­ści z do­bo­rem od­po­wied­nie­go aku­mu­la­to­ra je­ste­śmy rów­nież w sta­nie po­móc.

Nasze skle­py:
abmoto.pl - opony zimowe, letnie

akumulatory24OponyLux

MotoOponyOpony.mobi

Nasze cer­ty­fi­ka­ty:
JenoxMistrz akumulatorów SilverConti Driving DaysOpony HPAkumulatory Centrazo_dla_sklepow_3_miejsce
Blog part­ner­ski:
Podrogach.pl
Partnerzy:
tenisowabydgoszcz_logo

 

 

driver_logo

driver_logo

driver_logo

 

 

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej