Konfigurator akumulatorów

Doradca: Leszek Satro

Tel. 52 320 40 36
Kom. 795 135 373
Email. leszek@motomar.net

Nasze sklepy:

akumulatory24.com

Wielu klien­tów pyta nas jak dobrać aku­mu­la­tor. Przy wybo­rze opty­mal­ne­go roz­wią­za­nia potrzeb­ne są taki infor­ma­cje jak napię­cie, pojem­ność, moc roz­ru­cho­wa i roz­miar. Kierowcy czę­sto mają pro­blem z okre­śle­niem czy ich aku­mu­la­tor jest pra­wy czy lewy, pro­du­cen­ci samo­cho­dów umiesz­cza­ją je nie­kie­dy w taki spo­sób, że jest to trud­ne do określenia.

Dlatego zna­ni pro­du­cen­ci jak np. Varta stwo­rzy­li apli­ka­cje, któ­re poma­ga­ją w wybo­rze takie­go aku­mu­la­to­ra, czy­li kon­fi­gu­ra­to­ry aku­mu­la­to­rów. Wystarczy z menu wybrać odpo­wied­ni model auta a sys­tem sam wska­że, któ­re z aku­mu­la­to­rów pasu­ją do dane­go samo­cho­du, oraz porów­na naj­waż­niej­sze cechy każ­de­go modelu.

Zapraszamy rów­nież do sko­rzy­sta­nia z pomo­cy nasze­go dorad­cy, zna­jąc model samo­cho­du i Państwa zapo­trze­bo­wa­nie (np. dodat­ko­wa insta­la­cja car audio, moni­to­ry itp.) dobie­rze opty­mal­ny aku­mu­la­tor, któ­ry speł­ni zapo­trze­bo­wa­nie na prąd.

Więcej mode­li aku­mu­la­to­rów z naszej ofer­ty znaj­dzie­cie Państwo w naszym skle­pie internetowym akumulatory24.com