Konfigurator akumulatorów

Doradca: Leszek Satro

Tel. 52 320 40 36
Kom. 795 135 373
Email. leszek@​motomar.​net

Nasze sklepy:

akumulatory24.com

Wielu klien­tów py­ta nas jak do­brać aku­mu­la­tor. Przy wy­bo­rze opty­mal­ne­go roz­wią­za­nia po­trzeb­ne są ta­ki in­for­ma­cje jak na­pię­cie, po­jem­no­ść, moc roz­ru­cho­wa i roz­miar. Kierowcy czę­sto ma­ją pro­blem z okre­śle­niem czy ich aku­mu­la­tor je­st pra­wy czy le­wy, pro­du­cen­ci sa­mo­cho­dów umiesz­cza­ją je nie­kie­dy w ta­ki spo­sób, że je­st to trud­ne do okre­śle­nia.

Dlatego zna­ni pro­du­cen­ci jak np. Varta stwo­rzy­li apli­ka­cje, któ­re po­ma­ga­ją w wy­bo­rze ta­kie­go aku­mu­la­to­ra, czy­li kon­fi­gu­ra­to­ry aku­mu­la­to­rów. Wystarczy z me­nu wy­brać od­po­wied­ni mo­del au­ta a sys­tem sam wska­że, któ­re z aku­mu­la­to­rów pa­su­ją do da­ne­go sa­mo­cho­du, oraz po­rów­na naj­waż­niej­sze ce­chy każ­de­go mo­de­lu.

Zapraszamy rów­nież do sko­rzy­sta­nia z po­mo­cy na­sze­go do­rad­cy, zna­jąc mo­del sa­mo­cho­du i Państwa za­po­trze­bo­wa­nie (np. do­dat­ko­wa in­sta­la­cja car au­dio, mo­ni­to­ry itp.) do­bie­rze opty­mal­ny aku­mu­la­tor, któ­ry speł­ni za­po­trze­bo­wa­nie na prąd.

Więcej mo­de­li aku­mu­la­to­rów z na­szej ofer­ty znaj­dzie­cie Państwo w na­szym skle­pie in­ter­ne­to­wym akumulatory24.com

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej