Felgi aluminiowe i stalowe

Wyobraź so­bie swój sa­mo­chód na tra­sie w pięk­ną, sło­necz­ną po­go­dę. Lakier błysz­czy, z ra­dia le­ci ulu­bio­na sta­cja. Przed Tobą jesz­cze tyl­ko 200 ki­lo­me­trów pro­stej dro­gi i bę­dzie­sz miał wa­ka­cje. Szkoda tyl­ko, że ostat­niej zi­my dro­go­wcy nie oszczę­dza­li na so­li i rdza na fel­ga­ch nie pa­su­je do czar­ne­go me­tal­li­ca.

Doradca: Michał Kamiński

Tel. 52 320 40 32
Kom. 883 342 352
Email. michal@​motomar.​net

Znajomy ob­ra­zek? Każdy z nas chce mieć ład­ne au­to. Jedną z naj­prost­szy­ch me­tod po­pra­wy wy­glą­du sa­mo­cho­du je­st wy­mia­na felg na no­we, czy­ste i wol­ne od rdzy. I tu po­ja­wia się naj­częst­sze py­ta­nie: ja­kie fel­gi wy­brać?

Felgi stalowe

są na­dal nie­co tań­sze, bar­dziej od­por­ne na uszko­dze­nia me­cha­nicz­ne, ła­twiej­sze w my­ciu. Z dru­giej stro­ny ła­twiej ko­ro­du­ją. Chcesz po­pra­wić wy­gląd sa­mo­cho­du? Kup fel­gi alu­mi­nio­we. Są nie­wie­le droż­sze niż sta­lo­we, lżej­sze a przede wszyst­kim ład­niej­sze.
Szukasz cze­goś po­śred­nie­go? Felgi Bydgoszcz OZ X5B
Firma Alcar wpro­wa­dzi­ła na ry­nek fel­gi hy­bry­do­we, któ­re łą­czą za­le­ty obu roz­wią­zań – wy­gląd alu­fel­gi i trwa­ło­ść (oraz ce­nę) kla­sycz­nej fel­gi sta­lo­wej.

Masz pro­blem z od­po­wied­nim do­bo­rem fel­gi? Nie zna­sz roz­sta­wu śrub czy od­sa­dze­nia? Pomożemy Ci do­brać naj­lep­sze roz­wią­za­nie dla Ciebie. W ofer­cie po­sia­da­my set­ki mo­de­li alu­felg i felg sta­lo­wy­ch i zaj­mu­je­my się tym od lat – bez pro­ble­mu po­dej­mie­sz de­cy­zję.

I już nic nie bę­dzie Ci psu­ło przy­jem­no­ści z jaz­dy sa­mo­cho­dem. Na te­re­nie Bydgoszczy po­sia­da­my punkt sta­cjo­nar­ny, wy­bra­ne fel­gi moż­na ode­brać oso­bi­ście.

Felgi aluminiowe

któ­re po­sia­da­my w ofer­cie na­le­żą są w naj­now­szy­ch wzo­ra­ch, do każ­de­go sa­mo­cho­du. Korzystając z na­sze­go kon­fi­gu­ra­to­ra lub po­mo­cy de­dy­ko­wa­ne­go opie­ku­na bez pro­ble­mu znaj­dzie­sz coś dla sie­bie. Proponujemy alu­fel­gi na­stę­pu­ją­cy­ch ma­rek:Felga aluminiowa Bydgoszcz Enzo B

– ENZO
– AEZ
– DEZENT
– DOTZ
– MAK
– OEZ
– MSW
– RONAL

Proponujemy tak­że kla­sycz­ne fel­gi sta­lo­we, wy­ko­na­ne z od­por­ne­go na uszko­dze­nia sto­pu, po­kry­te war­stwą an­ty­ko­ro­zyj­ną. Są bar­dziej od­por­ne niż fel­gi alu­mi­nio­we, co ma nie­ma­łe zna­cze­nie na pol­ski­ch dro­ga­ch.

Wszystkie ofe­ro­wa­ne pro­duk­ty są no­we, po­sia­da­ją gwa­ran­cję pro­du­cen­ta. Wystawiamy fak­tu­ry VAT.

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej