Felgi aluminiowe i stalowe

Wyobraź sobie swój samo­chód na tra­sie w pięk­ną, sło­necz­ną pogo­dę. Lakier błysz­czy, z radia leci ulu­bio­na sta­cja. Przed Tobą jesz­cze tyl­ko 200 kilo­me­trów pro­stej dro­gi i będziesz miał waka­cje. Szkoda tyl­ko, że ostat­niej zimy dro­go­wcy nie oszczę­dza­li na soli i rdza na fel­gach nie pasu­je do czar­ne­go metallica.

Doradca: Michał Kamiński

Tel. 52 320 40 32
Kom. 883 342 352
Email. michal@motomar.net

Znajomy obra­zek? Każdy z nas chce mieć ład­ne auto. Jedną z naj­prost­szych metod popra­wy wyglą­du samo­cho­du jest wymia­na felg na nowe, czy­ste i wol­ne od rdzy. I tu poja­wia się naj­częst­sze pyta­nie: jakie fel­gi wybrać?

Felgi stalowe

są nadal nie­co tań­sze, bar­dziej odpor­ne na uszko­dze­nia mecha­nicz­ne, łatwiej­sze w myciu. Z dru­giej stro­ny łatwiej koro­du­ją. Chcesz popra­wić wygląd samo­cho­du? Kup fel­gi alu­mi­nio­we. Są nie­wie­le droż­sze niż sta­lo­we, lżej­sze a przede wszyst­kim ładniejsze.
Szukasz cze­goś pośredniego? Felgi Bydgoszcz OZ X5B
Firma Alcar wpro­wa­dzi­ła na rynek fel­gi hybry­do­we, któ­re łączą zale­ty obu roz­wią­zań — wygląd alu­fel­gi i trwa­łość (oraz cenę) kla­sycz­nej fel­gi stalowej.

Masz pro­blem z odpo­wied­nim dobo­rem fel­gi? Nie znasz roz­sta­wu śrub czy odsa­dze­nia? Pomożemy Ci dobrać naj­lep­sze roz­wią­za­nie dla Ciebie. W ofer­cie posia­da­my set­ki mode­li alu­felg i felg sta­lo­wych i zaj­mu­je­my się tym od lat – bez pro­ble­mu podej­miesz decyzję.

I już nic nie będzie Ci psu­ło przy­jem­no­ści z jaz­dy samo­cho­dem. Na tere­nie Bydgoszczy posia­da­my punkt sta­cjo­nar­ny, wybra­ne fel­gi moż­na ode­brać osobiście.

Felgi aluminiowe

któ­re posia­da­my w ofer­cie nale­żą są w naj­now­szych wzo­rach, do każ­de­go samo­cho­du. Korzystając z nasze­go kon­fi­gu­ra­to­ra lub pomo­cy dedy­ko­wa­ne­go opie­ku­na bez pro­ble­mu znaj­dziesz coś dla sie­bie. Proponujemy alu­fel­gi nastę­pu­ją­cych marek:Felga aluminiowa Bydgoszcz Enzo B

- ENZO
— AEZ
DEZENT
— DOTZ
- MAK
— OEZ
— MSW
— RONAL

Proponujemy tak­że kla­sycz­ne fel­gi sta­lo­we, wyko­na­ne z odpor­ne­go na uszko­dze­nia sto­pu, pokry­te war­stwą anty­ko­ro­zyj­ną. Są bar­dziej odpor­ne niż fel­gi alu­mi­nio­we, co ma nie­ma­łe zna­cze­nie na pol­skich drogach.

Wszystkie ofe­ro­wa­ne pro­duk­ty są nowe, posia­da­ją gwa­ran­cję pro­du­cen­ta. Wystawiamy fak­tu­ry VAT.