Akumulatory, opony i felgi najtaniej w BydgoszczyMoto Mar Sp. z o.o.

Picture 004Współczesna mo­to­ry­za­cja daje nie­wia­ry­godne moż­li­wo­ści uła­twia­nia so­bie ży­cia. Bez względu na to, czy ku­pu­jemy nowe auto, czy tylko czę­ści do sa­mo­chodu mo­żemy wy­bie­rać spo­śród se­tek ty­sięcy moż­li­wo­ści. Mało kto jest w sta­nie na­dą­żyć za no­wo­ściami i do­brać do swo­ich po­trzeb opony zi­mowe i let­nie, felgi czy aku­mu­la­tory. Bydgoszcz, jako mia­sto o ugrun­to­wa­nych ko­rze­niach mo­to­ry­za­cyj­nych, po­trze­bo­wała firmy, która by­łaby w sta­nie do­star­czyć naj­now­sze zdo­by­cze tech­niki, ale także do­ra­dzić i pod­po­wie­dzieć opty­malne roz­wią­za­nie bez nie­po­trzeb­nego za­wy­ża­nia kosztu.

diament Forbesa 2016 logo ok — kopia

Jeżeli szu­ka­cie Państwo opony zi­mowe czy let­nie lub felgi to wska­żemy wa­riant do­pa­so­wany do Państwa po­trzeb. Problem z do­bo­rem od­po­wied­niego aku­mu­la­tora? Nasi pra­cow­nicy po­sia­dają cer­ty­fi­katy wy­dane przez naj­więk­szych pro­du­cen­tów i wskażą wła­ściwy. Wystarczy tylko za­dzwo­nić lub sko­rzy­stać z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego.

Spółka Moto Mar z sie­dzibą w Bydgoszczy po­wstała, aby wspo­móc Państwa w wy­bo­rze i do­star­czać czę­ści w wy­so­kim stan­dar­dzie. Świadczy o tym cer­ty­fi­kat ISO 9001:2008, który po­twier­dził wy­soką ja­kość ob­sługi i roz­wią­zań or­ga­ni­za­cyj­nych przy­ję­tych w na­szej fir­mie.e-gazele2015-pion

Jeżeli Państwa wła­sno­ścią jest flota sa­mo­cho­dowa, za­kład wul­ka­ni­za­cyjny albo ser­wis wy­miany opon, to my je­ste­śmy po to, by wspo­móc Państwa biz­nes. Jako ser­wis Driver, współ­pra­cu­jemy z Pirelli i za­pew­niamy do­stęp do do­sko­na­łej ja­ko­ści opon tego uzna­nego pro­du­centa.

W 2014 i 2015 roku zdo­by­li­śmy pre­sti­żową na­grodę e-Gazela Biznesu i Gazela Biznesu a także Diament ma­ga­zynu Forbes, które po­twier­dzają za­ufa­nie ja­kim ob­da­rza nas stale ro­snąca rze­sza klien­tów. Dziękujemy!

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej