Akumulatory, opony i felgi najtaniej w BydgoszczyMoto Mar Sp. z o.o.

Picture 004zo_dla_sklepow_3_miejsceWspółczesna moto­ry­za­cja daje nie­wia­ry­god­ne moż­li­wo­ści uła­twia­nia sobie życia. Bez wzglę­du na to, czy kupu­je­my nowe auto, czy tyl­ko czę­ści do samo­cho­du może­my wybie­rać spo­śród setek tysię­cy moż­li­wo­ści. Mało kto jest w sta­nie nadą­żyć za nowo­ścia­mi i dobrać do swo­ich potrzeb opo­ny zimo­we i let­nie, fel­gi czy aku­mu­la­to­ry. Bydgoszcz, jako mia­sto o ugrun­to­wa­nych korze­niach moto­ry­za­cyj­nych, potrze­bo­wa­ła fir­my, któ­ra była­by w sta­nie dostar­czyć naj­now­sze zdo­by­cze tech­ni­ki, ale tak­że dora­dzić i pod­po­wie­dzieć opty­mal­ne roz­wią­za­nie bez nie­po­trzeb­ne­go zawy­ża­nia kosztu.

Jeżeli szu­ka­cie Państwo opo­ny zimo­we czy let­nie lub fel­gi to wska­że­my wariant dopa­so­wa­ny do Państwa potrzeb. Problem z dobo­rem odpo­wied­nie­go aku­mu­la­to­ra? Nasi pra­cow­ni­cy posia­da­ją cer­ty­fi­ka­ty wyda­ne przez naj­więk­szych pro­du­cen­tów i wska­żą wła­ści­wy. Wystarczy tyl­ko zadzwo­nić lub sko­rzy­stać z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go.

Spółka Moto Mar z sie­dzi­bą w Bydgoszczy powsta­ła, aby wspo­móc Państwa w wybo­rze i dostar­czać czę­ści w wyso­kim stan­dar­dzie. Świadczy o tym cer­ty­fi­kat ISO 9001:2008, któ­ry potwier­dził wyso­ką jakość obsłu­gi i roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych przy­ję­tych w naszej firmie.

Jeżeli Państwa wła­sno­ścią jest flo­ta samo­cho­do­wa, zakład wul­ka­ni­za­cyj­ny albo ser­wis wymia­ny opon, to my jeste­śmy po to, by wspo­móc Państwa biz­nes. Jako ser­wis Driver, współ­pra­cu­je­my z Pirelli i zapew­nia­my dostęp do dosko­na­łej jako­ści opon tego uzna­ne­go producenta.

W 2014, 2015 i 2016 roku zdo­by­li­śmy pre­sti­żo­wą nagro­dę e‑Gazela Biznesu i Gazela Biznesu a tak­że Diament maga­zy­nu Forbes, któ­re potwier­dza­ją zaufa­nie jakim obda­rza nas sta­le rosną­ca rze­sza klien­tów. Dziękujemy!