Akumulatory, opony i felgi najtaniej w BydgoszczyMoto Mar Sp. z o.o.

Picture 004zo_dla_sklepow_3_miejsceWspółczesna mo­to­ry­za­cja da­je nie­wia­ry­god­ne moż­li­wo­ści uła­twia­nia so­bie ży­cia. Bez wzglę­du na to, czy ku­pu­je­my no­we au­to, czy tyl­ko czę­ści do sa­mo­cho­du mo­że­my wy­bie­rać spo­śród se­tek ty­się­cy moż­li­wo­ści. Mało kto je­st w sta­nie na­dą­żyć za no­wo­ścia­mi i do­brać do swo­ich po­trzeb opo­ny zi­mo­we i let­nie, fel­gi czy aku­mu­la­to­ry. Bydgoszcz, ja­ko mia­sto o ugrun­to­wa­ny­ch ko­rze­nia­ch mo­to­ry­za­cyj­ny­ch, po­trze­bo­wa­ła fir­my, któ­ra by­ła­by w sta­nie do­star­czyć naj­now­sze zdo­by­cze tech­ni­ki, ale tak­że do­ra­dzić i pod­po­wie­dzieć opty­mal­ne roz­wią­za­nie bez nie­po­trzeb­ne­go za­wy­ża­nia kosz­tu.

Jeżeli szu­ka­cie Państwo opo­ny zi­mo­we czy let­nie lub fel­gi to wska­że­my wa­riant do­pa­so­wa­ny do Państwa po­trzeb. Problem z do­bo­rem od­po­wied­nie­go aku­mu­la­to­ra? Nasi pra­cow­ni­cy po­sia­da­ją cer­ty­fi­ka­ty wy­da­ne przez naj­więk­szy­ch pro­du­cen­tów i wska­żą wła­ści­wy. Wystarczy tyl­ko za­dzwo­nić lub sko­rzy­stać z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go.

Spółka Moto Mar z sie­dzi­bą w Bydgoszczy po­wsta­ła, aby wspo­móc Państwa w wy­bo­rze i do­star­czać czę­ści w wy­so­kim stan­dar­dzie. Świadczy o tym cer­ty­fi­kat ISO 9001:2008, któ­ry po­twier­dził wy­so­ką ja­ko­ść ob­słu­gi i roz­wią­zań or­ga­ni­za­cyj­ny­ch przy­ję­ty­ch w na­szej fir­mie.

Jeżeli Państwa wła­sno­ścią je­st flo­ta sa­mo­cho­do­wa, za­kład wul­ka­ni­za­cyj­ny al­bo ser­wis wy­mia­ny opon, to my je­ste­śmy po to, by wspo­móc Państwa biz­nes. Jako ser­wis Driver, współ­pra­cu­je­my z Pirelli i za­pew­nia­my do­stęp do do­sko­na­łej ja­ko­ści opon te­go uzna­ne­go pro­du­cen­ta.

W 2014, 2015 i 2016 ro­ku zdo­by­li­śmy pre­sti­żo­wą na­gro­dę e-Gazela Biznesu i Gazela Biznesu a tak­że Diament ma­ga­zy­nu Forbes, któ­re po­twier­dza­ją za­ufa­nie ja­kim ob­da­rza nas sta­le ro­sną­ca rze­sza klien­tów. Dziękujemy!

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej