Akumulatory, opony i felgi najtaniej w BydgoszczyMoto Mar Sp. z o.o.

Picture 004Współczesna moto­ry­za­cja daje nie­wia­ry­godne moż­li­wo­ści uła­twia­nia sobie życia. Bez względu na to, czy kupu­jemy nowe auto, czy tylko czę­ści do samo­chodu możemy wybie­rać spo­śród setek tysięcy moż­li­wo­ści. Mało kto jest w sta­nie nadą­żyć za nowo­ściami i dobrać do swo­ich potrzeb opony zimowe i let­nie, felgi czy aku­mu­la­tory. Bydgoszcz, jako mia­sto o ugrun­to­wa­nych korze­niach moto­ry­za­cyj­nych, potrze­bo­wała firmy, która byłaby w sta­nie dostar­czyć naj­now­sze zdo­by­cze tech­niki, ale także dora­dzić i pod­po­wie­dzieć opty­malne roz­wią­za­nie bez nie­po­trzeb­nego zawy­ża­nia kosztu.

Jeżeli szu­ka­cie Państwo opony zimowe czy let­nie lub felgi to wska­żemy wariant dopa­so­wany do Państwa potrzeb. Problem z dobo­rem odpo­wied­niego aku­mu­la­tora? Nasi pra­cow­nicy posia­dają cer­ty­fi­katy wydane przez naj­więk­szych pro­du­cen­tów i wskażą wła­ściwy. Wystarczy tylko zadzwo­nić lub sko­rzy­stać z for­mu­la­rza kon­tak­to­wego.

Spółka Moto Mar z sie­dzibą w Bydgoszczy powstała, aby wspo­móc Państwa w wybo­rze i dostar­czać czę­ści w wyso­kim stan­dar­dzie. Świad­czy o tym cer­ty­fi­kat ISO e-gazele2014_pion9001:2008, który potwier­dził wysoką jakość obsługi i roz­wią­zań orga­ni­za­cyj­nych przy­ję­tych w naszej firmie.

Jeżeli Państwa wła­sno­ścią jest flota samo­cho­dowa, zakład wul­ka­ni­za­cyjny albo ser­wis wymiany opon, to my jeste­śmy po to, by wspo­móc Państwa biznes.

W 2014 roku zdo­by­li­śmy pre­sti­żową nagrodę e-Gazela Biznesu, która potwier­dza zaufa­nie jakim obda­rza nas stale rosnąca rze­sza klien­tów. Dziękujemy!

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej