Konfigurator felg aluminiowych

Za pomo­cą poniż­sze­go kon­fi­gu­ra­to­ra w pro­sty i przy­jem­ny spo­sób moż­na wybrać odpo­wied­nie fel­gi do swo­je­go mode­lu samo­cho­du, a tak­że obej­rzeć wizu­ali­za­cję osta­tecz­ne­go wyglą­du auta po zmianach.

Doradca: Michał Kamiński

Tel. 52 320 40 32
Kom. 883 342 352
Email. michal@motomar.net

Różne samo­cho­dy posia­da­ją róż­ne fel­gi — róż­nią się nie tyl­ko wyglą­dem, ale rów­nież taki­mi para­me­tra­mi jak ilość śrub, odsa­dze­nie czy wresz­cie roz­staw śrub. Dlatego naj­prost­szą for­mą dobra­nia fel­gi alu­mi­nio­wej do samo­cho­du jest sko­rzy­sta­nie z róż­nej maści kon­fi­gu­ra­to­rów czy przymierzalni.

Wśród pro­po­no­wa­nych przez nas mode­li moż­na wybie­rać takie mar­ki jak OZ, Enzo czy AEZ, prak­tycz­nie w dowol­nym roz­mia­rze. Szukasz cze­goś kon­kret­ne­go? Zadzwoń! Jeżeli nie mamy dane­go pro­duk­tu na sta­nie spro­wa­dzi­my go spe­cjal­nie dla Ciebie. Będziesz mógł go ode­brać w naszej sie­dzi­bie w Bydgoszczy lub fel­gi wyśle­my do Ciebie kurierem.

Zapraszamy do sko­rzy­sta­nia z nasze­go Konfiguratora felg alu­mi­nio­wych, w razie pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu.


konfigurator_samochodzik- klik­nię­cie na ikon­kę poka­zu­je samo­chód z “przy­mie­rzo­ny­mi” felgami

zielona- fel­ga dostęp­na w sprzedaży

pomaranczowa- fel­ga może być niedostępna

czerwona- niedostępna/nieprodukowana