Konfigurator felg aluminiowych

Za po­mo­cą po­niż­sze­go kon­fi­gu­ra­to­ra w pro­sty i przy­jem­ny spo­sób moż­na wy­brać od­po­wied­nie fel­gi do swo­je­go mo­de­lu sa­mo­cho­du, a tak­że obej­rzeć wi­zu­ali­za­cję osta­tecz­ne­go wy­glą­du au­ta po zmia­na­ch.

Doradca: Michał Kamiński

Tel. 52 320 40 32
Kom. 883 342 352
Email. michal@​motomar.​net

Różne sa­mo­cho­dy po­sia­da­ją róż­ne fel­gi – róż­nią się nie tyl­ko wy­glą­dem, ale rów­nież ta­ki­mi pa­ra­me­tra­mi jak ilo­ść śrub, od­sa­dze­nie czy wresz­cie roz­staw śrub. Dlatego naj­prost­szą for­mą do­bra­nia fel­gi alu­mi­nio­wej do sa­mo­cho­du je­st sko­rzy­sta­nie z róż­nej ma­ści kon­fi­gu­ra­to­rów czy przy­mie­rzal­ni.

Wśród pro­po­no­wa­ny­ch przez nas mo­de­li moż­na wy­bie­rać ta­kie mar­ki jak OZ, Enzo czy AEZ, prak­tycz­nie w do­wol­nym roz­mia­rze. Szukasz cze­goś kon­kret­ne­go? Zadzwoń! Jeżeli nie ma­my da­ne­go pro­duk­tu na sta­nie spro­wa­dzi­my go spe­cjal­nie dla Ciebie. Będziesz mó­gł go ode­brać w na­szej sie­dzi­bie w Bydgoszczy lub fel­gi wy­śle­my do Ciebie ku­rie­rem.

Zapraszamy do sko­rzy­sta­nia z na­sze­go Konfiguratora felg alu­mi­nio­wy­ch, w ra­zie py­tań za­pra­sza­my do kon­tak­tu.


konfigurator_samochodzik– klik­nię­cie na ikon­kę po­ka­zu­je sa­mo­chód z „przy­mie­rzo­ny­mi” fel­ga­mi

zielona– fel­ga do­stęp­na w sprze­da­ży

pomaranczowa– fel­ga mo­że być nie­do­stęp­na

czerwona– niedostępna/nieprodukowana

Ta strony korzysta z plików cookie (ciasteczek), aby usprawnić jej działanie i prowadzić działania zmierzające do udoskonalenia serwisu.
W ustawieniach przeglądarki dostępne są mechanizmy pozwalające na ich wyłączenie. Więcej